Stypendia

Wnioski do pobrania:

Wniosek o zasiłek szkolny 2021

Wniosek – podręczniki dla ucznia z niepełnosprawnością 2021

Wniosek o stypendium szkolne 2021


Program nauki języka polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Warszawy 2021/2022

Pismo przewodnie

Formularz zgłoszenia

Oświadczenie kandydata

Oświadczenie rodzica

Regulamin rekrutacji


Posiłek dla ucznia: w załączeniu uchwała i skrócona informacja o możliwości ubiegania się o stypendium

Posiłek dla uczniów

Posiłek dla ucznia uchwała


Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2021-2022

DOTYCZY UCZNIÓW posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

1)     słabowidzących,

2)     niesłyszących,

3)      słabosłyszących,

4)      z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)      z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6)      z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7)      z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

8)      z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7.

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkole w terminie do 13 września 2021 r.

 

Wniosek można pobrać w szkole lub na stronie internetowej

https://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/23261-rzadowy-program-pomocy-uczniom

 

Stypendium szkolne

Dla kogo? Dla ucznia z rodziny, w której dochód nie przekracza kwoty 528 zł na osobę w rodzinie (nie wlicza się 500+) Pomoc finansową może dostać uczeń, który znajduje się w trudnej sytuacji spowodowanej:

  • niskim dochodem na osobę w rodzinie,
  • wielodzietnością rodziny
  • niepełną rodziną,
  • występowaniem w domostwie: bezrobocia, niepełnosprawności, choroby ciężkiej, długotrwałej lub nieuleczalnej, alkoholizmu, narkomanii lub życiowej spowodowanej zdarzeniem  losowym.     

W jaki sposób się ubiegać?

Złóż wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w dzielnicy, w której mieszkasz

Wniosek można pobrać na stronie: edukacja.warszawa.pl, https://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/22412-wnioski-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-i

A także w szkole, Ośrodku Pomocy Społecznej

Czym jest stypendium szkolne?

To wsparcie finansowe wynoszące miesięcznie od 99,20 zł do 248 zł miesięcznie, będące pokryciem wydatków na:

  1. zakup komputera stacjonarnego, laptopa lub tabletu
  2. zakup podręczników, które nie są udostępniane nieodpłatnie przez szkołę, lektur, encyklopedii, innych książek pomocnych w nauce
  3. zakup biletów miesięcznych lub kwartalnych uprawniających do korzystania z komunikacji miejskiej
  4. pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych i edukacyjnych poza szkołą.

Pamiętaj! Wnioski o stypendium szkolne należy składać do 15 września 2021 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej

(Uwaga: szkoły nie przyjmują wniosków o stypendium szkolne)

https://wsparcie.um.warszawa.pl/pomoc-materialna-dla-ucznia2

 

Zasiłek szkolny

Dla kogo? Dla ucznia, który jest przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Wysokość zasiłku szkolnego wynosi jednorazowo do 620 zł i jest świadczeniem pieniężnym.

W jaki sposób się ubiegać?

Złóż wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w dzielnicy, w której mieszkasz.

Wniosek do pobrania ze strony: edukacja.warszawa.pl,

https://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/22412-wnioski-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-i

a także w szkole, Ośrodku Pomocy Społecznej

Skip to content