Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  1. Wstęp

Zespół Szkół Nr 28 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zs28.waw.pl

Data publikacji strony internetowej:
Data ostatniej istotnej aktualizacji:

2.     Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • filmy nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej (zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej);
  • zdjęcia, obrazy, grafiki i innych informacji nietekstowych nie posiadają alternatywnej wersji tekstowej (zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowe)
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi;
  • część plików nie jest dostępna cyfrowo;

                                   

Oświadczenie sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

3.     Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

4.     Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Ołdak, adres email. koldak@eduwarszawa.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 228443634. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

5.     Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. www.rpo.gov.pl

 

6.     Dostępność architektoniczna

  1. Budynek w którym mieści się Zespół Szkół Nr 28 nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych
  2. Wejście od ul. gen. Zajączka 7 prowadzi przez parking samochodowy. Do drzwi do budynku szkoły prowadzą kilku stopniowe schody, które nie są dostosowane dla osób na wózkach. Wejście dwustopniowe, pierwsze drzwi otwierane ręcznie prowadzące do małego przedsionka drugie rozsuwane automatycznie. Drugie wejście od ulicy ks. R. Indrzejczyka (M. Dworzec Gdański) ,po schodach, wyposażone w podnośnik dla wózków, drzwi otwierane ręcznie. Do pomieszczeń administracyjnych wejście po schodach.
  3. W budynku nie ma wind, platform. Szkoła nie posiada również pętli indukcyjnej.
  4. Osoba ma prawo wejść na teren budynku z psem asystującym pod warunkiem wyposażenia psa w uprząż i kaganiec, a opiekun psa powinien przedstawić certyfikat potwierdzający status psa asystującego oraz zaświadczenie o aktualnych szczepieniach.
  5. Na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

 

Skip to content