Informacje

Kwalifikacje w których kształcimy

ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Informacje ogólne

Warunki, organizację i tryb kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652)

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji nauczanej na tym kursie. Egzaminy zawodowe przeprowadzają okręgowe komisje egzaminacyjne.

Aby ukończyć kurs należy zdać egzamin wewnętrzny z każdego przedmiotu, który obejmuje dana kwalifikacja, po pomyślnym zdaniu egzaminów kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu danej kwalifikacji. Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego nie potwierdza kwalifikacji zawodowych, urzędowym dokumentem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych jest certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną osobie, która zdała egzamin zawodowy.

Zdanie egzaminów z dwóch kwalifikacji pretenduje do otrzymania Dyplomu Technika Elektryka wydanego przez OKE pod warunkiem posiadania średniego wykształcenia  z dowolnej szkoły (technikum, liceum). Natomiast jeśli kursant nie posiada średniego wykształcenia otrzymuje niezależne zaświadczenia  z danej kwalifikacji.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy obejmuje 540 godzin kształcenia teoretycznego i praktycznego. Realizowany jest w formie zaocznej (nauka odbywa się co 2 tygodnie przez 2 dni, sobota niedziela).

 

KURS JEST BEZPŁATNY

 

 

 

Skip to content