ZFŚS

Zgodniez  Regulaminem Zakładowego FunduszuŚwiadczeń Socjalnych Komisja socjalna przypomina, że 31 maja 2020r. upływa termin składania wniosków o dofinansowaniewypoczynku.

 W związku z sytuacją epidemiologiczną w krajuwniosek (zał.3) należy złożyć drogą mailową na adres :zs28@zs28.waw.pl, sekretariat@zs28.waw.pl lub za pośrednictwem poczty polskiej. Osobiste złożeniewniosku jedynie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Przypominamy, że downiosku należy dołączyć komplet dokumentów umożliwiający rozpatrzenie wnioskuzgodnie z regulaminem.

Komisja Socjalna informuje,że jest możliwość złożenia wniosku o zapomogę socjalną w okresie zimowym. Termin składania wniosku upływa 15 listopada 2019r.

Wzór druku do pobrania na stronie szkoły.

Informujemy, ze zgodnie z regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych osoby uprawnione (w tym pracownicy i emeryci) mogą uzyskać zapomogi i świadczenia finansowe wg poniższej informacji:

1. Świadczeń urlopowych określonych w art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela, którego wysokość uzależniona jest od wymiaru i okresu zatrudnienia w danym roku szkolnym.

2. Dofinansowanie wypoczynku osób uprawnionych corocznie przydzielane przez Komisję Socjalną do połowy czerwca bieżącego roku. Jeśli w ZS 28 pracują oboje rodzice, każdy z nich ma prawo otrzymać dofinansowanie do wypoczynku dziecka.

3.Zapomóg (przyznawanych w wypadkach losowych m.in.: utraty mienia, klęski żywiołowej, wypadku, kradzieży, śmierci współmałżonka, rodzica, teściów zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym, opiekuna, , itp.

4 Zapomóg bytowych (w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej i finansowej osoby uprawnionej)

5.Działalności kulturalno-rekreacyjno – wypoczynkowej; wycieczki pracownicze :

a)jednodniowe (od 80% – 100% poniesionych kosztów zakładanego zwrotu)

b) wielodniowe (od 60 % – 90% poniesionych kosztów zakładanego zwrotu)

6.Zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe

Szanowni Państwo wnioski o dofinansowanie wypoczynku (zał. nr 3) z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z regulaminem, powinny być złożone w zaklejonej kopercie do 31 maja 2019 roku w sekretariacie szkoły.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

REGULAMIN ZFSS ZS Nr 28

WNIOSEK o zapomogę ZAŁ 3 20.03.2019 – PDF

WNIOSEK o zapomogę ZAŁ 3 20.03.2019 – WORD

WNIOSEK – zał 4 20.03.2019 – PDF

WNIOSEK – zał 4 20.03.2019 – WORD

WNIOSEK- mieszkanie 20.03.2019 – PDF

WNIOSEK- mieszkanie 20.03.2019 – WORD