Stypendia

Wnioski do pobrania:

Wniosek o zasiłek szkolny 2020

Wniosek – podręczniki dla ucznia z niepełnosprawnością 2020

Wniosek o stypendium szkolne 2020


Program nauki języka polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Warszawy 2021/2022

Pismo przewodnie

Formularz zgłoszenia

Oświadczenie kandydata

Oświadczenie rodzica

Regulamin rekrutacji


Posiłek dla ucznia: w załączeniu uchwała i skrócona informacja o możliwości ubiegania się o stypendium

Posiłek dla uczniów

Posiłek dla ucznia uchwała


Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2020-2021

DOTYCZY UCZNIÓW posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

1)     słabowidzących,

2)     niesłyszących,

3)      słabosłyszących,

4)      z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)      z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6)      z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7)      z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

8)      z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7.

 Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkołach 

w terminie do 11 września 2020 r.

Wniosek można pobrać w szkole

lub na stronie internetowej

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/22406-rzadowy-program-pomocy-uczniom


Stypendium szkolne

Dla kogo? Dla ucznia z rodziny, w której dochód jest do 528 zł (nie wlicza się m.in. 500+)

W jaki sposób się ubiegać?

Złóż wniosek w ośrodku pomocy społecznej w dzielnicy, w której mieszkasz Wniosek do pobrania ze strony: edukacja.warszawa.pl, http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/22412-wnioski-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-i, w szkole, ośrodku pomocy społecznej

Czym jest stypendium szkolne?

To wsparcie finansowe wynoszące miesięcznie od 99,20 zł do 248 zł, będące pokryciem wydatków na:

1. zakup komputera stacjonarnego, laptopa lub tabletu

2. zakup podręczników, które nie są udostępniane nieodpłatnie przez szkołę, lektur, encyklopedii, innych książek pomocnych w nauce

3. zakup biletów miesięcznych lub kwartalnych uprawniających do korzystania z komunikacji miejskiej

4. pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych i edukacyjnych poza szkołą.

Pamiętaj! Wnioski o stypendium szkolne należy składać do 15 września 2020 r. w ośrodku pomocy społecznej

(Uwaga: od tego roku szkolnego szkoły nie przyjmują wniosków o stypendium szkolne)

Zasiłek szkolny

Dla kogo? Dla ucznia, który jest przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Wysokość zasiłku szkolnego wynosi do 620 zł.

W jaki sposób się ubiegać? Złóż wniosek w ośrodku pomocy społecznej w dzielnicy, w której mieszkasz. (Uwaga: od tego roku szkolnego szkoły nie przyjmują wniosków o stypendium szkolne).

Wniosek do pobrania ze strony: edukacja.warszawa.pl, w szkole, ośrodku pomocy społecznej

Do pobrania –>

Skip to content