INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW ZAWODOWYCH (sesja styczeń – luty 2020)

Informuję, że w dniu 20.03.2020 do szkoły powinny dotrzeć wyniki egzaminów zawodowych (PP 2012).  Uczniowie, którzy zdawali egzamin otrzymają poprzez dziennik vulcan instrukcję logowania i hasło umożliwiające sprawdzenie wyniku. Absolwenci oraz kursanci uzyskają powyższe informacje na adres e-mail pozostawiony w deklaracjach.

Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń – luty 2020 r., będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2020 r. do 31 marca br. odpowiednio do dyrektora macierzystej szkoły albo do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Deklarację w szkole składamy w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźnie zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail sekretariat@zs28.waw.pl

Deklaracje:

Załącznik 3 – uczniowie,absolwenci

Załącznik 3b – KKZ

Ze względu na wprowadzony na terenie kraju stan zagrożenia epidemicznego, okręgowe komisje egzaminacyjne nie mają obecnie możliwości przeprowadzania wglądów do sprawdzonych i ocenionych prac egzaminacyjnych (w części pisemnej – do zadań i udzielonych odpowiedzi; w części praktycznej – do kart oceny oraz, w przypadku egzaminu w modelu ‘d’ lub ‘dk’, dodatkowo do dokumentacji). Zdający, którzy chcieliby dokonać wglądu, mogą od 20 marca br. przesyłać do OKE (na adresy podane na stronach internetowych każdej komisji) stosowne wnioski, natomiast terminy wglądów zostaną wyznaczone przez dyrektorów OKE po wycofaniu stanu zagrożenia epidemicznego i powróceniu szkół i placówek edukacyjnych do funkcjonowania w standardowym trybie.